Ciska Peters - nederlandstalige website Ciska Peters - english website
Leveringsvoorwaarden

CELLINI
1. Algemeen
CISKA PETERS EVENTS (CPE) confirmeert zich aan de algemene CLC-VECTA leveringsvoorwaarden. Daarnaast hanteert zij enige specifieke of afwijkende voorwaarden die van toepassing zijn op al haar offertes en overeenkomsten met betrekking tot verkoop en levering van diensten en goederen. Deze voorwaarden prevaleren altijd boven de algemene CLC-VECTA leveringsvoorwaarden.

Onder levering van diensten en goederen wordt verstaan: de verzorging van evenementen, party’s en exploitaties in de ruimste zin van het woord waarin ook zijn begrepen de levering van catering, entertainment, decoratieve elementen, audio/visuele middelen, personeel, locaties, transporten enz.

2. Offertes/overeenkomsten
CPE offreert, tenzij anders vermeld, altijd vrijblijvend. Prijzen zijn geldig voor de duur die staat aangegeven in de offerte en gelden alleen voor betreffende aanbieding. Onvoorziene prijsstijgingen, veroorzaakt buiten de oorzaak van CPE, alsmede telfouten kunnen bij een definitieve overeenkomst gewijzigd worden doorberekend. Pas na een door CPE schriftelijk opgestelde bevestiging aan de klant, die door beide partijen is ondertekend, is sprake van een overeenkomst.

3. Betalingscondities
Indien een overeenkomst met CPE wordt aangegaan dient een waarborgsom van 50% (exclusief b.t.w.) te worden voldaan van het totaal begrote bedrag, tenzij een afwijkende regeling tussen partijen is overeengekomen. De 2e termijn van 45% dient twee weken voor de datum van het evenement op onze rekening te zijn bijgeschreven. U ontvangt hiervoor een factuur. Betaling van het resterende bedrag dient uiterlijk 14 dagen na definitieve factuurdatum te worden voldaan.

4. Productiefee en begeleidingsuren:
De productiefee voor de diensten van CPE bedraagt 15% over het uiteindelijk te factureren bedrag met een minimum van € 2.500,00. In voornoemd percentage zijn onderstaande diensten opgenomen:

 • bureaukosten
 • ontwikkeling en presentatie van het concept
 • het maken van begrotingen en bewaken van het budget
 • het contracteren en coördineren van toeleveranciers
 • het maken en tussentijds aanpassen van draaiboeken
 • evaluatie van het evenement met de opdrachtgever.

Afhankelijk van de productie behouden wij ons het recht voor operationele begeleidingsuren die op de uitvoeringsdag(en) door de medewerker(s) van CPE worden gemaakt door te berekenen. In onderhavig geval wordt reeds in het offertestadium een stelpost opgenomen in de begroting van het ingeschatte aantal uren, waarbij als richtlijn bijgaande tarieven worden aangehouden: senior - producer € 115,00 p.u., producer € 80,00 p.u. en ass.-producer € 65,00 p.u.

5. Aantal gasten
Indien bij een opdracht het aantal opgegeven gasten van invloed is op de diensten, die CPE voor haar opdrachtgever uitvoert, hanteert zij onderstaande regeling:

 • Wijzigingen in het opgegeven aantal gasten kan vrij, dus zonder financiële consequenties, geschieden tot 3 maanden voorafgaand aan de evenementdatum.
 • Wijzigingen in het aantal opgegeven gasten zijn mogelijk tot 14 (veertien) dagen voor de reserveringsdatum tot een maximum van 25 % van het opgegeven aantal, zonder verdere financiële consequenties.
 • Wijzigingen in het aantal opgegeven gasten zijn mogelijk tot 7 (zeven) dagen voor de reserveringsdatum tot een maximum van 10 % van het opgegeven aantal, zonder verdere financiële consequenties.
 • Verhoging van het opgegeven aantal gasten dient altijd zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan CPE. Op bijstellingen tot 3 dagen voor de uitvoeringsdatum kunnen geen garanties worden afgegeven.

6. . Locatie reserveringen
Bij huur van locaties door CPE namens derden zijn de algemene voorwaarden en condities van de betreffende locatie eveneens van toepassing.

7. Annulering
Wanneer, in geval van een overeenkomst als bedoeld in artikel 2, een dienst door CPE wordt verleend die vervolgens wordt geannuleerd, dan zal voor deze annulering het navolgende gelden:

 1. Bij annulering meer dan 12 (twaalf) maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende overeenkomst de eerste dienst zou moeten worden verleend is de klant gehouden 15% vergoeding aan CPE te betalen.
 2. Bij annulering meer dan 6 (zes) maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 30% van de reserveringswaarde (inclusief BTW) aan CPE te betalen.
 3. Bij annulering meer dan 2 (twee) maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde (inclusief BTW) aan CPE te betalen.
 4. Bij annulering meer dan 14 (veertien) dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 80% van de reserveringswaarde (inclusief BTW) aan CPE te betalen.
 5. Bij annulering binnen 7 (zeven) dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde (inclusief BTW) aan CPE te betalen.

Ten aanzien van de dienstverlening van derden (bijvoorbeeld met betrekking tot entertainment, audiovisuele voorzieningen en locatieverhuur) gelden de annuleringsvoorschriften, die door de betreffende derde worden gehanteerd.

8. Vermissing en schade
Wanneer door CPE ter beschikking gestelde of gehuurde goederen worden vermist, beschadigd raken of breken, dient de klant het bedrag dat met de vervanging van de betrokken zaken is gemoeid, te voldoen aan CPE, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van de zijde van CPE en/of haar leveranciers.

9. Overmacht
Indien aantoonbaar sprake is van overmacht kan CPE na kennisgeving aan de klant, haar uitvoering geheel of gedeeltelijk annuleren. In ieder geval gelden als situaties van overmacht:

 • Overheidsbepalingen en -verzoeken die dienen te worden nageleefd
 • Onlusten
 • Stakingen
 • Storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water- en energieleveringen
 • Het uitvallen van de installaties welke noodzakelijk zijn voor een degelijke uitvoering van onze diensten
 • Brand of ongevallen

10. Meerkosten
Mocht er tussen het moment van ondertekenen van de orderbevestiging en de evenementdatum sprake zijn van meerkosten, dan zullen wij hiervoor steeds een akkoord van de opdrachtgever vragen, bij voorkeur schriftelijk. De extra kosten worden in dat geval gelijktijdig met de eindnota gefactureerd.

11. Copyright:
Het copyright op een productie berust te allen tijde bij CISKA PETERS EVENTS en kan niet worden overgedragen.

12. Buma
De opdrachtgever dient, als eindgebruiker, de verschuldigde muziekrechten over het evenement rechtstreeks aan BUMA te betalen. De verantwoordelijkheid en het risico van de betaling van deze rechten liggen volledig bij de opdrachtgever, tevens eindgebruiker.

13. Geschillen
Op door CPE aangegane overeenkomsten, waarvoor deze voorwaarden gelden, is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

CISKA PETERS EVENTS maakt deel uit van Interlinde Beheer BV
Kamer van Koophandel Gooi en Eemland Nr. 32044327.

Links:

Ga naar website www.clcvecta.nl Ga naar website www.buma.nl